อบรมเสริมสร้างความรู้และฝึกอาชีพการทำหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรค COVID-19 ครั้งที่ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลประชาพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) กิจกรรม อบรมเสริมสร้างความรู้และฝึกอาชีพการทำหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรค COVID-19 ครั้งที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


Share: