ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม เห็นชอบตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการสวัสดิการสังคมเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดละ ๑ แห่ง เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น สำหรับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้คัดเลือกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น

โอกาสนี้นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม


Share:สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

ได้รับมอบหมายจากจังหวัดมหาสารคาม ให้สนับสนุนการแก้ปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางจำนวน ๑๐ ครอบครัว เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย ๑๐ แห่ง

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

๑ การมอบบ้าน CSR มหาสารคาม จำนวน ๑๐ ครอบครัว โดยเชิญองค์กรธุรกิจ เป็นประธานในการการส่งมอบ เพื่อผนึกกำลังภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

๒ จับคู่ธุรกิจกับครัวเรือนเปราะบาง เพื่อเป็นสายใยแห่ง “การแบ่งปัน” เติมเต็มคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรธุรกิจ บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการบ้าน CSR มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ องค์กร ๒ บุคคล

โอกาสนี้นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำองค์กรภาคธุรกิจ บุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กร/ธุรกิจ/บุคคล

๑. สโมสรไลออนส์มหาสารคาม

๒. บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธานิธิกรุ๊ป

๔. บริษัท แสนพินิจ ๒๐๑๑ จำกัด

๕. บริษัท ชัยตระกูลชัย คอนกรีต จำกัด

๖. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม

๗. เมืองมหาอพาร์ทเมนท์ จำกัด

๘. บริษัท จำลองชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

๙. คุณธนัช จันทศิลป์

๑๐. นางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์

๑๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ

๖. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม


Share:รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำเด็กดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗

เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

๒. เด็กชายปยุต ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม

๓. เด็กหญิงสุดาพร พิลาวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา

๔. เด็กหญิงวิไลพร มะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา

๕. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ พะยังเฆ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

๖. เด็กชายก้องภพ ภารเจิม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

๗. เด็กชายชนะพล บุญน้อย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม


Share:📢ประชาสัมพันธ์📢

เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการแนะนำสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รวมถึงกิจกรรม ศักยภาพ และภารกิจต่างๆ รวมถึงงานด้านผู้เปราะบาง คนไรที่พึ่ง


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และถนนดำเนินนารถ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี


Share:งานรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2566

📣📣จังหวัดมหาสารคาม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสะพานกรมโยธาธิการและผังเมือง ริมคลองสมถวิล ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2566

โดยมี นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

การจัดงานในครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานรณรงค์ ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “มหาสารคาม รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว” เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ถ่ายทอดสด (Live ) ผ่าน Facebook สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด และผ่านระบบ ZOOM โดยแพร่ภาพไปยังเวทีกิจกรรมกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้ร่วมกว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ และจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสื่อถึงการลอยความรุนแรงไปกับกระทง

ข่าว/ภาพ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


Share:ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี2567

https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

ทุนรัฐบาล (ทุนบุคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 80 ทุน เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซตืด้านบน

https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ด้านบน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial