พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคามนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอพระประธานกันทรวิชัย สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


Share:พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 คัน เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ ต่อไป

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 คัน เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ ต่อไป


Share:พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567

พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,812,785.-บาท

2. อนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 24 ราย รวมเป็นเงิน 1,11,200 บาท


Share:จังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเอกชัย ธงชาย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม รวมทั้งส่งเสริมครอบครัว ชุมชนตื่นตัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน

ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ ความคุ้มครอง และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเกิดความเข้มแข็ง โดยจุดเน้นของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปีงบประมาณ 2567 คือ การต่อยอดและขยายการดำเนินงานจากแผนงานสุขภาวะครอบครัว

ในปี 2566 มุ่งภารกิจบูรณาการเพื่อมุ่งเป้าสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก และเยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและใช้พื้นที่เป็นฐาน (area-based multi-sector collaboration) เน้นการเชื่อมโยง การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็ก เยาวชน การขยายผลต้นแบบชุดความรู้ที่ผ่านการทดสอบผลแล้ว สู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ ผ่านการผลักดันนโยบาย กระบวนการเรียนรู้ และการสื่อสาร รวมถึง สนับสนุนครอบครัวและชุมชน ให้มีความรู้และทักษะการเลี้ยงดูเด็กผ่านกิจกรรมฐานครอบครัวและชุมชน

ด้วยเหตุนี้โครงการฯ จึงได้พัฒนาและต่อยอดงาน ร่วมกับ สำนัก 4 ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและทิศทางของแผนฯ โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนกลไกทางสังคมในภารกิจบูรณาการงานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานกับครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ ด้วยภารกิจบูรณาการเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน โดยใช้หลักคิด “ชุมชนนำ” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้รับการดูแลและส่งเสริมศักยภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคม


Share:พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี เนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในปี 2567 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองรักษาดินแดน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าศูนย์ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

โดยมีนาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share:พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1.นางรัชนี อยู่ยงศิลป์ รับโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567

2.นายเติม หาวิเชียร รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567


Share:พม.มหาสารคาม จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2566 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities”

วันที่ 31 มกราคม 2567

พม.มหาสารคาม จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2566 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities”

“รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับฟังคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี การอ่านสารวันคนพิการสากล พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

แก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ กิจกรรมกลุ่มสาธิตการฝึกอาชีพและการจัดนิทรรศ การแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 500 คน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share:การรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ที่ประชุมมีมติรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๕ องค์กรและรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ องค์กร รวมทั้งสิ้น ๖ องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ให้การรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

โอกาสนี้นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้ารับใบสำคัญแสดงการรับรององค์กรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามลำดับดังนี้

๑. องค์กรพยัคฆ์ร่วมใจ

๒. องค์กรฟ้าใส อำเภอบรบือ

๓. กลุ่มเพื่อนเชียงยืน – ชื่นชม

๔. องค์กรลูกพระยืน

๕. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม

๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหล่า


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial