📢ประชาสัมพันธ์📢

เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการแนะนำสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รวมถึงกิจกรรม ศักยภาพ และภารกิจต่างๆ รวมถึงงานด้านผู้เปราะบาง คนไรที่พึ่ง


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และถนนดำเนินนารถ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี


Share:งานรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2566

📣📣จังหวัดมหาสารคาม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสะพานกรมโยธาธิการและผังเมือง ริมคลองสมถวิล ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2566

โดยมี นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

การจัดงานในครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานรณรงค์ ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “มหาสารคาม รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว” เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ถ่ายทอดสด (Live ) ผ่าน Facebook สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด และผ่านระบบ ZOOM โดยแพร่ภาพไปยังเวทีกิจกรรมกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้ร่วมกว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ และจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสื่อถึงการลอยความรุนแรงไปกับกระทง

ข่าว/ภาพ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


Share:ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี2567

https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

ทุนรัฐบาล (ทุนบุคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 80 ทุน เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซตืด้านบน

https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ด้านบน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial