ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

จำนวนประชากรในจังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลสถานการณ์สถิติผู้ประสบปัญหาทางสังคม (social map)

ข้อมูลความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลองค์กรสารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการจดทะเบียนคนพิการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการความรุนแรงในจังหวัดมหาสารคาม

สถานการณ์คนพิการในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสถานการจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปี 2564

รายงานสถานการจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปี 2563

รายงานสถานการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปี 2563
รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย
ประจำปี 2562
รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย
ประจำปี 2562

แบบประเมินผลศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม


Share: