เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม One Home พม.เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) รุ่นที่ 4

วันที่ 19 – 22 ธ.ค 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พมจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวณัชชา จันทา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นางสาวธัญลักษณ์ นามวงษา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม One Home พม.เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง NRM เป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงาน ประสานความร่วมมือ แบ่งปันข้อมูล การส่งต่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 1 ) รับแจ้ง 2) คัดกรอง 3) คัดแยก 4) คุ้มครอง

โดย มี นางสาวซ่าราห์ บินเยาะห์

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี


Share: