เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธานเปิดการประชุม โดยสรุปวาระการประชุม ดังนี้

1.สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.สป.พม. จะดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดรับกับสถานการณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบันและมุ่งเน้นด้านศักยภาพการทำงาน ภายในเดือนตุลาคม 2566

4.สป.พม. กำหนดให้ สนง.พมจ. ประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566


Share: