เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โอกาสนี้นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธาณ ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ อาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความผาสุก ร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังเห็นได้จากโครงการมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งภายในประเทศ และจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า อำนวยประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ นำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง “พ่อของแผ่นดิน” พระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหทัย ทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทย ทุกหมู่เหล่า และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พสกนิกรชาวมหาสารคาม จึงขอรวมจิตพร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม ตราบนิจนิรันดร์

ภาพ- ข่าว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


Share: