สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

ได้รับมอบหมายจากจังหวัดมหาสารคาม ให้สนับสนุนการแก้ปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางจำนวน ๑๐ ครอบครัว เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย ๑๐ แห่ง

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

๑ การมอบบ้าน CSR มหาสารคาม จำนวน ๑๐ ครอบครัว โดยเชิญองค์กรธุรกิจ เป็นประธานในการการส่งมอบ เพื่อผนึกกำลังภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

๒ จับคู่ธุรกิจกับครัวเรือนเปราะบาง เพื่อเป็นสายใยแห่ง “การแบ่งปัน” เติมเต็มคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรธุรกิจ บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการบ้าน CSR มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ องค์กร ๒ บุคคล

โอกาสนี้นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำองค์กรภาคธุรกิจ บุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กร/ธุรกิจ/บุคคล

๑. สโมสรไลออนส์มหาสารคาม

๒. บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธานิธิกรุ๊ป

๔. บริษัท แสนพินิจ ๒๐๑๑ จำกัด

๕. บริษัท ชัยตระกูลชัย คอนกรีต จำกัด

๖. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม

๗. เมืองมหาอพาร์ทเมนท์ จำกัด

๘. บริษัท จำลองชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

๙. คุณธนัช จันทศิลป์

๑๐. นางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์

๑๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ

๖. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม


Share: