ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม เห็นชอบตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการสวัสดิการสังคมเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดละ ๑ แห่ง เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น สำหรับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้คัดเลือกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น

โอกาสนี้นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม


Share: