วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมลัความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมวางมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

เวลา 10.00 น. มอบหมายข้าราชการแลเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชบริเวณคลองน้ำด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิบุรณ์แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share: