วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเห็ตุการณ์รุนแรงในประเทศอิสราเอล


Share: