ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียนและให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน

13 พฤศจิกายน 2566
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียนและให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13-15 ที่กำลังศึกษาอยู่ภายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ราย คือ
1) นางสาวณัฏฐพร อิ่มเอิบ บ้านเลขที่ 60 ม.16 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
2) นางสาวศรีสุดา โสพิศวงศ์ บ้านเลขที่ 42 ม.9 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
3) นางสาวศุภมาศ เที่ยงภักดี บ้านเลขที่ 115 ม.3 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม


Share: