ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนันสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุลคล ในปีการศึกษา 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนันสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุลคล ในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนดังกล่าว ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 130 ทุน รวมเป็นเงิน 650,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมาสารคาม


Share: