ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

🚩วันที่ 19 ธันวาคม 2566 🚩

🎈 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนงานจังหวัดมหาสารคาม “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการร็เท่าทันสื่อในเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้เมืองมหาสารคามเป็น “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” 🎈

โดยมี นายวิบุรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Share: