ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 และร่วมกิจกรรม kick off ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนา

ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 และร่วมกิจกรรม

kick off ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน


Share: