ร่วมติดตามคณะนิเทศและตรวจเยี่ยมฯ

✨วันที่ 30 ธันวาคม 2566✨

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

มอบหมายให้ นางศศิธร วรภาพ ร่วมติดตามคณะนิเทศและตรวจเยี่ยมฯ คณะที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม การปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2567 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอบรบือ

2. อำเภอเชียงยืน

3. อำเภอกันทรวิชัย

4. อำเภอโกสุมพิสัย

5. อำเภอเมืองมหาสารคาม


Share: