รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำเด็กดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗

เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

๒. เด็กชายปยุต ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม

๓. เด็กหญิงสุดาพร พิลาวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา

๔. เด็กหญิงวิไลพร มะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา

๕. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ พะยังเฆ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

๖. เด็กชายก้องภพ ภารเจิม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

๗. เด็กชายชนะพล บุญน้อย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม


Share: