พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 2,130,770.-บาท

2. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ชุดใหม่

3. พิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 19 ราย

รวมเป็นเงิน 1,030,000 บาท


Share: