พม.มหาสารคาม จัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

พม.มหาสารคามโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามจัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 จำนวน 16 หลังๆละ 40,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


Share: