พม.มหาสารคาม จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2566 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities”

วันที่ 31 มกราคม 2567

พม.มหาสารคาม จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2566 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities”

“รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับฟังคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี การอ่านสารวันคนพิการสากล พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

แก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ กิจกรรมกลุ่มสาธิตการฝึกอาชีพและการจัดนิทรรศ การแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 500 คน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share: