พมจ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

          นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 1/2567

โดยมีนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุม 106 (ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Share: