พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ 35,000 บาทให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ อ.กุดรัง

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น.

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางพรชนก เชิงหอม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวณัชชา จันทา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ เข้าร่วม พร้อมออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน พร้อมรับทราบรายงานข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 15,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

จากนั้น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยจัดกิจกรรม ให้บริการประชาชน ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย การมอบยาและเวชภัณฑ์แก่ประชาชน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยทันตกรรม และหน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง เข้ารับบริการจำนวนมาก


Share: