ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกตั้งประธาน CSR มหาสารคาม

7 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกตั้งประธาน CSR มหาสารคาม โดยมีนางสาวศิริรตน์ ตติยรัตน์ ประธาน CSR เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีมติเลือกนายกิจมงคล ป้องจันทร์ เป็นประธาน CSR มหาสารคาม ชุดที่ 3 ดำรงตำแหน่งปีบริหาร 2566 – 2568

โอกาสนี้นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Share: