ทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2566

พม.มหาสารคาม จัดทำสัญญา และมอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ …

👉วันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2566 ประเภท รายบุคคล จำนวน 30 ราย เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : กาญจนา

ข่าว : พูลทรัพย์


Share: