จัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการตัดผมในกับประชาชน ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

25 ตุลาคม 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการตัดผมในกับประชาชน ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 15 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share: