จังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเอกชัย ธงชาย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม รวมทั้งส่งเสริมครอบครัว ชุมชนตื่นตัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน

ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ ความคุ้มครอง และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเกิดความเข้มแข็ง โดยจุดเน้นของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปีงบประมาณ 2567 คือ การต่อยอดและขยายการดำเนินงานจากแผนงานสุขภาวะครอบครัว

ในปี 2566 มุ่งภารกิจบูรณาการเพื่อมุ่งเป้าสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก และเยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและใช้พื้นที่เป็นฐาน (area-based multi-sector collaboration) เน้นการเชื่อมโยง การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็ก เยาวชน การขยายผลต้นแบบชุดความรู้ที่ผ่านการทดสอบผลแล้ว สู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ ผ่านการผลักดันนโยบาย กระบวนการเรียนรู้ และการสื่อสาร รวมถึง สนับสนุนครอบครัวและชุมชน ให้มีความรู้และทักษะการเลี้ยงดูเด็กผ่านกิจกรรมฐานครอบครัวและชุมชน

ด้วยเหตุนี้โครงการฯ จึงได้พัฒนาและต่อยอดงาน ร่วมกับ สำนัก 4 ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและทิศทางของแผนฯ โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนกลไกทางสังคมในภารกิจบูรณาการงานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานกับครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ ด้วยภารกิจบูรณาการเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน โดยใช้หลักคิด “ชุมชนนำ” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้รับการดูแลและส่งเสริมศักยภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคม


Share: