กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และถนนดำเนินนารถ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี


Share: