การรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ที่ประชุมมีมติรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๕ องค์กรและรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน ๑ องค์กร รวมทั้งสิ้น ๖ องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ให้การรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

โอกาสนี้นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้ารับใบสำคัญแสดงการรับรององค์กรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามลำดับดังนี้

๑. องค์กรพยัคฆ์ร่วมใจ

๒. องค์กรฟ้าใส อำเภอบรบือ

๓. กลุ่มเพื่อนเชียงยืน – ชื่นชม

๔. องค์กรลูกพระยืน

๕. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม

๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหล่า


Share: