CSR มหาสารคาม เข้าพบนางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

พร้อมคณะกรรมการ เข้าพบนางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนำเรียนผลการดำเนินงานของ CSR มหาสารคาม

โอกาสนี้ได้นำเรียนหารือข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ

และภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567


Share: