ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

🚩วันที่ 19 ธันวาคม 2566 🚩

🎈 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนงานจังหวัดมหาสารคาม “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการร็เท่าทันสื่อในเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้เมืองมหาสารคามเป็น “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” 🎈

โดยมี นายวิบุรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Share:เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และทีม One Home จ.มหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

โดยสรุปวาระการประชุม ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือแรงงานไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล โดยมอบหมายให้ พมจ. จัดทำรายงานผ่านระบบ Google form เพื่อแจ้ง สป.พม.ทราบ

2. “พม. หนึ่งเดียว” ให้ทุกหน่วยงานนำเสนอการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

3. “ศูนย์เร่งรัดการจัดการสวัสดิภาพประชาชน” จะดำเนินการในพื้นที่ กทม.

เป็นจังหวัดนำร่อง เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 66

4. Climate Change วางแผนดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หน่วยงานปราศจากพลาสติก มีการคัดแยกขยะ และสร้างความตระหนักรู้กับกลุ่มเปราะบาง

5. แผนการดำเนินงานของทุกกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. การแบ่งขนาดกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดมหาสารคามจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

7. การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share:CSR มหาสารคาม เข้าพบนางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

พร้อมคณะกรรมการ เข้าพบนางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนำเรียนผลการดำเนินงานของ CSR มหาสารคาม

โอกาสนี้ได้นำเรียนหารือข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ

และภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567


Share:นำ CSR เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

นำนางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR) พร้อมคณะกรรมการ

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

และนำเรียนผลการดำเนินงานของ CSR มหาสารคาม พร้อมทั้งขอนำเรียนหารือข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างองค์กร

ภาคธุรกิจและภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial