พม.มหาสารคาม เสริมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ.2567

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์ แก่นักเรียน ครู/อาจารย์ ให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดจากสื่อออนไลน์ ไม่ถูกล่อล่วงเข้าขบวนการค้ามนุษย์ และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 77 คน

โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ โรงเรียนผดุงนารี อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม


Share:การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ทำสัญญา และรับเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ทำสัญญา และรับเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว แจ้งผลการพิจารณาโครงการ ทำสัญญาและรับมอบเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินกิจกรรม การทบทวนคำสั่งการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ตามแบบ สค. 03 โดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เข้ารับฟังการชี้แจงและรับเงินอุดหนุน จำนวน 17 แห่ง ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหาสารคาม โดยมีนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ


Share:พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคามนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอพระประธานกันทรวิชัย สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


Share:พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 คัน เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ ต่อไป

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 คัน เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ ต่อไป


Share:พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567

พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,812,785.-บาท

2. อนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 24 ราย รวมเป็นเงิน 1,11,200 บาท


Share:จังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเอกชัย ธงชาย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม รวมทั้งส่งเสริมครอบครัว ชุมชนตื่นตัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน

ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ ความคุ้มครอง และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเกิดความเข้มแข็ง โดยจุดเน้นของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปีงบประมาณ 2567 คือ การต่อยอดและขยายการดำเนินงานจากแผนงานสุขภาวะครอบครัว

ในปี 2566 มุ่งภารกิจบูรณาการเพื่อมุ่งเป้าสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก และเยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและใช้พื้นที่เป็นฐาน (area-based multi-sector collaboration) เน้นการเชื่อมโยง การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็ก เยาวชน การขยายผลต้นแบบชุดความรู้ที่ผ่านการทดสอบผลแล้ว สู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ ผ่านการผลักดันนโยบาย กระบวนการเรียนรู้ และการสื่อสาร รวมถึง สนับสนุนครอบครัวและชุมชน ให้มีความรู้และทักษะการเลี้ยงดูเด็กผ่านกิจกรรมฐานครอบครัวและชุมชน

ด้วยเหตุนี้โครงการฯ จึงได้พัฒนาและต่อยอดงาน ร่วมกับ สำนัก 4 ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและทิศทางของแผนฯ โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนกลไกทางสังคมในภารกิจบูรณาการงานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานกับครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ ด้วยภารกิจบูรณาการเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน โดยใช้หลักคิด “ชุมชนนำ” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ได้รับการดูแลและส่งเสริมศักยภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคม


Share:พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี เนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในปี 2567 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองรักษาดินแดน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าศูนย์ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

โดยมีนาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share:พม.มหาสารคาม จัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

พม.มหาสารคามโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามจัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 จำนวน 16 หลังๆละ 40,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

พม.มหาสารคาม โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) พิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,224,750.-บาท ( หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2) พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 23 หลัง เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3) พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 28 ราย เป็นเงินจำนวน 1,550,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาอนุมัติตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ต่อไป


Share:พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1.นางรัชนี อยู่ยงศิลป์ รับโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567

2.นายเติม หาวิเชียร รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial