โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

28 พฤศจิกายน 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ภาคีเครือข่าย
จาก สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอวาปีปทุม ขายสินค้าไข่เค็ม วุ้นแฟนซี ขนมดอกจอก
และชมรมคนหูหนวก
จังหวัดมหาสารคาม ขายแหนมหมู เนื้อ และปลาร้าบอง
ซึ่งทั้ง2องค์กร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

  • เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 15 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 20,0000 บาท
    โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
    ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
    เป็นประธาน


Share: