เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

          นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

มอบหมาย นายณัฐกานต์ ประทุมทอง นักพัฒนาสังคม และ นายธนโชติ เวียงคำ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ตามหนังสือที่อ้างถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และตัวชีวัดนโยบายสำคัญกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสาคาม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานและข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Share: