เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และทีม One Home จ.มหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

โดยสรุปวาระการประชุม ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือแรงงานไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล โดยมอบหมายให้ พมจ. จัดทำรายงานผ่านระบบ Google form เพื่อแจ้ง สป.พม.ทราบ

2. “พม. หนึ่งเดียว” ให้ทุกหน่วยงานนำเสนอการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

3. “ศูนย์เร่งรัดการจัดการสวัสดิภาพประชาชน” จะดำเนินการในพื้นที่ กทม.

เป็นจังหวัดนำร่อง เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 66

4. Climate Change วางแผนดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หน่วยงานปราศจากพลาสติก มีการคัดแยกขยะ และสร้างความตระหนักรู้กับกลุ่มเปราะบาง

5. แผนการดำเนินงานของทุกกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. การแบ่งขนาดกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดมหาสารคามจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

7. การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: