เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการแนะนำสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รวมถึงกิจกรรม ศักยภาพ และภารกิจต่างๆ รวมถึงงานด้านผู้เปราะบาง คนไรที่พึ่ง


Share: