เข้าร่วมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) โดย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษณ์เป็นประธาน


Share: