เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะที่ 2

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 (จังหวัดมหาสารคาม) เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 3 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม


Share: