เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 8/2566ประจำเดือนตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม

โดยสรุปวาระการประชุม ดังนี้

1. การจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงาน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

2. การจัดประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดที่มีการจัดประชุม จำนวน 1-2 ครั้ง ให้ดำเนินการจัดการประชุมฯ แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 67

3. การดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้าน)

4. การจัดทำข้อมูลสถิติทุกกลุ่มเป้าหมาย

5.  การรายงานผลช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประเทศอิราเอลและการรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากสายด่วน 1300

6. การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร


Share: