สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

พม.มหาสารคาม โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) พิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,224,750.-บาท ( หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2) พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 23 หลัง เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3) พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 28 ราย เป็นเงินจำนวน 1,550,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาอนุมัติตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ต่อไป


Share: