ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง

8 ตุลาคม 2566
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง นางคำเบา ค่าโค บ้านเลขที่ 60 ม.11 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

  • เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
  • เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ถุง
  • รวมเป็นเงินจำนวน 6,000 บาท


Share: