ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

🗓 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

น.ส. จารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พมจ.มหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Zoom Meeting

📝 ประเด็นการบรรยาย :

1) เกณฑ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

2) การเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการจัดทำข้อมูลประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สป.พม. ตามกรอบระยะเวลาของสำนักงาน ก.พ.ร.


Share: