ร่วมติดตามคณะนิเทศและตรวจเยี่ยมฯ

✨วันที่ 29 ธันวาคม 2566✨

☄️นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

มอบหมาย นางกัลยกร ภูสมมา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ และนางศศิธร วรภาพ ร่วมติดตามคณะนิเทศและตรวจเยี่ยมฯ คณะที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2567 6 อำเภอ ได้แก่

1. อำเภอวาปีปทุม

2. อำเภอนาดูน

3. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

4. อำเภอยางสีสุราช

5. อำเภอนาเชือก

6. อำเภอเมืองมหาสารคาม


Share: