มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

จังหวัดมหาสารคามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเยาวชนดีเด่น

จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติที่เป็น

แบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑.นายณัฐพงษ์ จันโทรัตน์ อายุ ๑๗ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

๒.นายสราวุฒิ โนนทะราช อายุ ๒๑ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๓.นางสาวคีตภัทร จันทรประเสริฐ อายุ ๒๐ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๔.นายตระกูล ถิ่นสุข อายุ ๒๑ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยนายธงชัย มูลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำเยาวชนดีเด่นเข้ารับมอบรางวัลในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๖ ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


Share: