มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงยากจนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3)

6 พฤศจิกายน 2566

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงยากจนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3)
จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แก่เด็กหญิงวนิดา เสนาจ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โดยมีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้สนับสนุนร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้อุปถัมภ์


Share: