พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2567

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1.นางรัชนี อยู่ยงศิลป์ รับโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567

2.นายเติม หาวิเชียร รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567


Share: