พมจ.เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cirular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R

คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม

ณ อาคารโดมกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดยมี นายวิบุรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share: