พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี เนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในปี 2567 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองรักษาดินแดน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าศูนย์ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

โดยมีนาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


Share: