พมจ.มหาสารคาม ร่วมผนึกกำลังต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๖ BREAK THE CORRUPTION

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖

🔴โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเสกสรรณ์ สมมาตร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดมหาสารคาม และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประใน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” จำนวน ๓ หน่วยงาน

🔴และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ ธนโชติ

ข่าว เอกชัย


Share: