พมจ.มหาสารคาม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ลงเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

📆วันที่ 26 ธันวาคม 2566 📆

🎯นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย

นางพรชนก เชิงหอม รก.พมจ.มค. ร่วมกับสนง.เหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ณ ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จำนวน 4 ราย

1. ลงเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัว

2. มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,000 บาท

3. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ถุง 🎯


Share: