ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายประนอม อุทรักษ์ พมจ.มหาสารคาม เป็น กรรมการและเลขานุการ

 


Share: